Home

 

 

 

 

 

 Франция: Минимална заплата за шофьорите от 1 юли 2016 г.

   На 9 април 2016 г. във френския държавен вестник беше публикувано постановление за прилагане на т.нар. закон Макрон. Съгласно постановлението от 1 юли 2016 г. в автомобилния транспорт и превозите по вътрешни водни пътища спрямо командированите във Франция работници ще се прилага френската минимална заплата и други изисквания, определени от директивата за командироване на работници в ЕС. Вижте цялата налична информация ТУК.
  Още през март 2015 г ИРУ изпрати писмо до френския министър на транспорта, изразяващо притеснение за това дали мерките, предвидени в закона Loi Macron са в съответствие с правната рамка на ЕС и по-специално с Директива 96/71, както и от опасността тези мерки да доведат до нарастване на административната и финансова тежест за превозвачите.
   ИРУ е заявил пред Европейската комисия (ЕК) следното становище: за да се гарантира правната сигурност за превозвачите, по-приемливо би било да се изчака решението на ЕК по текущата процедура за нарушение срещу Германия за прилагането на Закона за минималната работна заплата в автомобилния транспорт преди да се пристъпи към прилагане на закона Loi Macron във Франция.
   Междувременно ИРУ продължава да следи случая, като се опитва да получи допълнителна информация от френските компетентни органи по отношение точния обхват и различните процедурни изисквания на прилагането на закона.

 

Резолюция на ИРУ

 

   На заседанието на Генералната асамблея на Международния съюз за автомобилен транспорт, състояло се на 8 април 2016 г. единодушно бе приета Резолюция за „Неконтролираната миграцията и международната криза с бежанците“.

 Франция: Санкции, налагани от контролните органи при управление на ПС от двама водачи

 

   Както вече съобщихме френските контролни органи налагат глоби на шофьорите, който при екипно управление ползват прекъсването от 45 минути в движещо се превозно средство. Санкциите се позовават на чл. 34, т. 5 от Регламент 165/2014.

   Вече има глобени и водачи на български превозни средства. В случай че водачите ползват прекъсването на работата от 45 минути в движещо се превозно средство, то не се признава, контролните органи събират часовете на управление преди и след прекъсването и ги обявяват за общ период на непрекъснато управление на автомобила. Ако този период е до 6 часа, се определя санкция за нарушение от клас 4 с глоба в размер на 750 евро (или 135 евро фиксирана глоба без право на обжалване), а ако е над 6 часа, нарушението се класифицира като клас 5 с глоба от 1500 евро – без възможност за заплащане на по-малка фиксирана глоба. Налагат се санкции и за предходни дни. Така най-ниският размер на заплатените акумулирани глоби е 4000 евро на шофьор.
   По сигнали от АЕБТРИ и асоциации на превозвачите от други страни Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) е алармирал Европейската комисия (ЕК) за случая. На 6 април 2016 г. ЕК стартира разследване срещу Франция по т.нар. предварителна процедура за нарушение EU Pilot.
   ИРУ е влязъл в контакт с френското министерство на транспорта и с аташето по транспорта от постоянното представителство на Франция към ЕС, като е поискал обяснение и преразглеждане на подхода по казуса, но засега няма отговор. В процес на финализиране е съвместно писмо от ИРУ, Европейската асоциация на туроператорите (ETOA) и Организацията на националните асоциации на туристическите агенти и туроператори (ECTAA) със същото искане до френското министерство на транспорта.
   Секретариатът на ИРУ е направил консултация по казуса с двете европейски организации на службите за контрол на пътя CORTE и ECR. Те също не са знаели за новото тълкуване от страна на френските компетентни органи и са потвърдили становището на ИРУ, че Регламент № 165/2014 няма общо с този случай, а Указание 2 остава в сила и би следвало да бъде признато от страните членки на ЕС, които са го приели.
   АЕБТРИ обръща внимание на превозвачите, че стартиралата процедура във връзка със случая от страна на ЕК не означава прекратяване на тази практика на френските контролни органи. С оглед да бъдат избегнати прекомерни глоби асоциацията препоръчва на превозвачите, извършващи превози във Франция с товарни автомобили и автобуси, управлявани от двама и повече водачи, да не ползват прекъсването от 45 минути в движещо се превозно средство до намиране на решение на проблема.
   Според френската асоциация на превозвачите, която също не е получила официални инструкции от компетентните органи, при екипно управление във Франция се допуска водачите да управляват превозното средство максимум 9 часа (4 часа и 30 мин. единият водач и след смяна - 4 часа и 30 мин. другият водач), след което двамата водачи да ползват 45 минути прекъсване в спряло превозно средство.
   ИРУ продължава да работи по случая, като разчита на конкретната информация, предоставяна от асоциациите. АЕБТРИ благодари на превозвачите, предоставили документи за извършени проверки и наложени глоби. Събраните данни от всички асоциации помагат да се демонстрира обхвата на проблема пред компетентните органи. Ето защо АЕБТРИ призовава отново в случай на проверка и наложена санкция превозвачите да се обадят в Информационния отдел на асоциацията.


Германия: Увеличение на дневните пари за храна за 2016 г.

   АЕБТРИ напомня указанието на немските митници за изчисляването на частта от командировъчните, която се признава като елемент на минималната заплата. Това се допуска, когато работодател заплаща обща сума, в която освен трудовото възнаграждение са включени и пари, с които работникът покрива сам своите разходи за нощувка и храна. Другото условие е да няма информация за отделните елементи на общата сума, респективно за техния размер или за действително изразходваните суми за нощувка и/или храна от работника. В такъв случай от общата сума се изваждат минималните суми за нощувка и храна по немската наредба (Sozialversicherungsentgeltverordnung) и само останалата част се счита за елемент на минималната заплата.
  Минималните суми за нощувка и храна в Германия се преразглеждат всяка година. Съгласно осмото изменение на наредбата през 2016 г. минималната сума за нощувка в Германия остава непроменена – 223 евро на месец или 7,43 евро на ден, а минималната сума за храна се увеличава от 229 на 236 евро месечно, както следва:


 

 

Закуска

Обяд

Вечеря

Общо

Месечно

50,00 €

93,00 €

93,00 €

236,00 €

За календарен ден

1,67 €

3,10 €

3,10 €

7,87 €

 

 

Облекчения на процедури,
въведени от администратора на системата ТИР – ИРУ,
в сила от 1.01.2016 г.:

   1. Срокът на валидност на карнета ТИР става 75 дни.

   2. Срокът за връщане на карнета ТИР става 30 дни след датата на валидност, т.е. до 105-ия ден, като до тази дата се изпраща напомнително писмо до титуляра за отчитане на карнета ТИР в срок от 14 дни.

   3. При неотчетен карнет ТИР забрана за издаване на карнети ТИР се налага на 119-тия ден след деня на издаване на карнета ТИР.

   4. При отсъствие на информация по SafeTIR за неотчетен използван карнет ТИР или при карнет ТИР, деклариран от титуляра като загубен, задържан, откраднат или унищожен, допълнителната гаранция, която превозвачът трябва да учреди, е в размер на минимум 1000 USD или левовата им равностойност. Ако неотчетеният карнет ТИР е деклариран от титуляра като неизползван, допълнителната гаранция, която превозвачът трябва да учреди, за да може да продължи да получава карнети ТИР, е в размер на минимум 3000 USD или левовата им равностойност.

   Банковата гаранция се учредява със срок на валидност 27 месеца от датата на издаване на карнета ТИР и може да бъде предсрочно освободена след минимум 12 месеца, при наличие на постъпила информация по SafeTIR и при отсъствие на уведомление или иск за плащане от митническа администрация за съответния карнет ТИР.


 

Русия: Заповед на ФМС за обработка на карнети ТИР на граничните пунктове

   На 22 декември 2015 г. на официалния руски интернет-портал за правна информация е публикувана заповед на Федералната митническа служба на Русия от 14.12.2015 г. № 2568 "За превоз на стоки в съответствие с Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР". Заповедта е регистрирана в руското министерство на правосъдието на 18.12.2015 г. под № 40161. С нея се определя списък на контролните пунктове на държавната граница на Руската федерация, през които се допуска вносът на превозвани по Конвенцията ТИР стоки на митническата територия на Евразийския икономически съюз.
  Въпреки че заповедта влиза в сила 30 дни след официалното й публикуване, по информация на асоциацията на руските международни превозвачи и в момента на пунктовете от списъка се извършва обработка на карнети ТИР.
  Списък на ГКПП, даден в приложение към заповедта

 

 
Германия: Елементи на минималната работна заплата

    На сайта на немските митници е качена допълнителна информация за елементите на минималната работна заплата на немски и английски език. В нея подробно е разгледан казусът, свързан с признаването на командировъчните, като са посочени примери.

 

 

 

   Норвегия ограничи обхвата на изискването за      заплащане на минималната заплата в транспорта
 

    ИРУ информира, че норвежките власти са взели решение да ограничат обхвата на прилагане на минималната заплата за шофьорите до каботажните и комбинираните превози на товари, извършвани в Норвегия с превозни средства над 3,5 т. Това означава, че за международни автомобилни превози да/от и транзит през Норвегия тези изисквания вече няма да се прилагат.

 

    

Кристиан Лабро ще бъде новият президент на ИРУ

                          

 
      Генералната асамблея на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), Женева избра Кристиан Лабро за президент на ИРУ за мандата 2016 - 2017 г.

    Кристиан Лабро има забележителна кариера в транспорта, която стартира през 1979 г. в немския Федерален съюз на превозвачите за собствена сметка и товародателите (BWV). През 1990 г. той става изпълнителен директор на BWV, а от 1995 г. е генерален секретар на Федералния съюз за икономика, транспорт и логистика (BWVL).
     Г-н Лабро участва в работата на различни комисии на ИРУ от дълги години, включително като:
    • президент на Комитета за връзки на ИРУ по превози за собствена сметка (CLCP) - две години
    • вицепрезидент на Комитета за връзки на ИРУ с ЕС по товарни превози (CLTM) – четири години
    • член на Финансовата комисия на ИРУ – от 1997 г. и неин президент през периода 2012 – 2015 г.
    • член на Президиума на ИРУ от 2012 г. до 2015 г.
    Кристиан Лабро e магистър по икономика, завършил е Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität в Бон, Германия и е специализирал икономика на транспорта.


  
  
Нов номер за уведомления във връзка с минималната работна заплата в Германия
 

    По информация, публикувана на интернет страницата на германскaта митническа администрация, номерът на факса, който се ползва за получаване на уведомленията във връзка с прилагането на Закона за минималната работна заплата, е променен от 14.08.2015 г. Попълнените формуляри за мобилни дейности (в т.ч. план-графика за шофьорите) вече трябва да се изпращат на факс: 0049 221 96 48 72. Досегашният номер е предназначен за уведомления за други дейности.

 

   Отпадна изискването за документиране на минималната заплата в Германия при високи заплати и за членове на семействата на работодателите

    От 1 август 2015 г. са в сила изменения на Наредбата за задълженията за документиране на минималната работна заплата в Германия (Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (MiLoDokV).

    Промяната се състои в това, че е отпаднало задължението за водене на записи на работното време и за изпращане на уведомления за работници и служители, получаващи трудово възнаграждение над определен праг, както и за членове на семейството на работодателите.

   Вече не е необходимо превозвачите да водят записи на работното време и да изпращат уведомления до немските митници за свои работници или служители, които
   1. получават постоянно брутно месечно трудово възнаграждение над 2958,- евро или
   2. постоянното им редовно брутно месечно трудово възнаграждение надвишава 2000,- евро и работодателят е заплатил доказуемо това възнаграждение за последните пълни 12 месеца.

   Освен това вече не се изисква да се водят записи на работното време и да се изпращат уведомления до немските митници за работещите по трудово правоотношение в предприятието на работодателя негови съпруги, деца и родители. Ако работодателят е търговско дружество, се определя съществуването на съответната родствена връзка с органа, упълномощен да представлява дружеството или с член на този орган, или със съдружник, упълномощен да представлява персонално търговско дружество. Членове на семейството, при които не е налице трудово правоотношение, а работят в предприятието само въз основа на техните семейни отношения, не са наети работници и не попадат под действието на Закона за минималната заплата и неговите изисквания.


  
Обработка на карнети ТИР в Русия 

  Въпреки официалното заявление на ФМС на РФ от 10.06.2015 г. за разрешаване на проблема с карнетите ТИР има множество оплаквания от превозвачи и гарантиращи асоциации за откази на руски митнически органи да приемат за обработка карнети ТИР на ГКПП на Русия (с изключение на пунктовете Торфяновка, Светогорск и Брусничное).
   В тази връзка ИРУ, руската гарантираща асоциация и руското министерство на транспорта вече са отправили официално искане до правителството в Москва да се задължи ФМС на РФ да изпълнява указанията на президента на Русия от 25.2.2015 г. и Решението на Евразийския Междуправителствения съвет от 29.5.2015 г. № 12 в частта му за осигуряване на непрекъснато действие на Конвенцията ТИР на територията на Руската федерация.
   АЕБТРИ съветва превозвачите да се информират преди заминаване дали на пункта, през който смятат да преминат, има проблеми с обработката на карнетите ТИР.


      Минимална работна заплата в Германия

 

    Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) е получил предварителни указания от немските митници за попълването на новата колона от страница 2 на формуляра за регистрация на шофьорите (Anzahl der Einsätze).

В тази колона превозвачите трябва да попълнят колко пъти съответният шофьор ще пребивава (работейки) в Германия през периода, за който е регистриран (максимум 6 месеца). Всеки период от време от влизането на немска територия до напускането й се смята за едно пребиваване.

Според немските митнически органи това би трябвало лесно да може да се определи поне за шофьорите, извършващи превози по редовни автобусни линии.  При другите видове превози би било необходимо 6 месечната регистрация да се замени с няколко регистрации за по-малки интервали от време, тъй като не би било възможно да се направи изчисление за период от 6 месеца.

Имайте предвид, че тази предварителна информация е дадена, за да помогне на превозвачите на този етап, но тя ще бъде официално потвърдена след като ИРУ получи официален писмен отговор от немските митнически власти.

 

     Минимална работна заплата в Германия

Немската митническа администрация е публикувала на сайта си леко изменени формуляри на немски, английски и френски език, които превозвачите трябва да използват, за да регистрират своите шофьори, извършващи превози на територията на Германия. Линкове към тях могат да бъдат намерени в рубрика "Горещи новини" на ТРАНС-ИНФО.  
Новите формуляри съдържат допълнителна графа на втора страница, в която трябва да се попълни колко пъти шофьорът ще работи в Германия в посочения период. Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) е поискал от немските компетентни органи допълнителни указания относно попълването на тези данни. Формулярите все още не могат да се изпращат по Интернет, а след като се попълнят се изпращат на факса на Bundesfinanzdirektion West, Кьолн: +49 221 964 870.
Въпроси по пруцедурата на регистрацията на шофьорите могат да се отправят към информационната служба на митницата в Дрезден:
- запитвания на английски език::
тел.: +49 351/44834-530, факс: +49 351/44834-590                               
имейл: enquiries.english@zoll.de
- запитвания на немски език:
тел.: +49 351 44834-520, факс: +49 351 44834-590,                               имейл:
info.gewerblich@zoll.de
На телефоните можете да се обаждате от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч.

 

 

Минимална заплата за шофьорите в Норвегия

Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) уведоми АЕБТРИ, че от 1 юли 2015 г. Норвегия ще започне да изисква заплащането на минимална заплата на местни и чуждестранни водачи на товарни автомобили над 3,5 т при някои вътрешни и международни превози.

Вижте съобщението на английски език,  което е качено на сайта на норвежкото правителство: http://attach.aebtri.com/aebtri/attachments/WAGES-NORWAY.doc

 

Русия: Възобновяване на прилагането на режима ТИР

На 10 юни 2015 г. Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ) съобщи на сайта си: “Ситуацията с карнетите ТИР се разреши”. ФМС на РФ информира още, че в резултат на проведените интензивни преговори сътрудничеството с гарантиращата режима ТИР в Русия асоциация AСМАП е възстановено.
Към настоящия момент е изготвен предварителен списък с 34 гранични пункта, които отново обработват карнети ТИР по границите на Русия с Азербайджан, Естония, Финландия, Грузия, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Полша и Украйна. До изготвянето на окончателен списък от страна на ФМС на Русия не е изключено в отделни случаи да има евентуални затруднения при приемането на карнети ТИР за обработка. Независимо от това Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) препоръчва превозвачите да използват карнети ТИР при транзитни операции в Русия през изброените контролно-пропускателните пунктове.
ИРУ и АЕБТРИ ще продължат да следят ситуацията и да информират превозвачите своевременно за нейното развитие.

 

Европейската комисия (ЕК) започна процедура за нарушение за прилагането на немския Закон за минималната работна заплата в транспортния сектор

Обръщаме внимание на превозвачите, че това не спира действието на Закона за минималната работна заплата в Германия и на този етап те трябва да продължават да спазват изискванията му при превози с товарене/разтоварване в Германия и каботаж, защото при нарушение подлежат на санкции!

Забрана за ползване на седмичната почивка на борда на превозното средство във Франция.

Френското министерство на транспорта е публикувало на сайта си отговори на често задавани въпроси във връзка със забраната за ползване на седмичната почивка на борда на ПС на 7 езика (френски, немски, английски, испански, италиански, португалски и полски). В момента превеждаме материала и на български език и ще Ви го предоставим при първа възможност.

Съдържание на отговорите: 

Член 15 на френския закон от 10 юли 2014 г., насочен срещу нелоялната конкуренция, се позовава на чл. 8, ал. 8 от Регламент 561/2006/ЕО, който изрично разрешава ползването в шофьорската кабина, оборудвана с подходящо място за спане, на дневните и на намалените седмични почивки. Оттук френското министерство на транспорта прави извода, че шофьорите имат право да ползват своите нормални седмични почивки от най-малко 45 часа само извън превозното средство. При констатирано нарушение на това изискване се санкционира единствено работодателят с глоба до 30 000 евро или лишаване от свобода до една година. Законът не предвижда санкции за шофьора.

Съгласно френското законодателство работодателите са длъжни да осигурят организация на работата на шофьорите, при която те да спазват разпоредбите, свързани с правото им да ползват нормалната си седмична (съгласно чл. 10 на Регламент 561/2006/ЕО). Тези разпоредби са определени в чл. L.3313-3 (задължения за организация на работата от страна на работодателя) и чл. L.3315-4-1 (санкциониране на работодателя при нарушения на тези задължения). Те са в сила от деня на публикуването на закона във френския държавен вестник – 11.07.2014 г.

Законът се прилага за всички наети шофьори, извършващи търговски превози (включително по спогодбата АЕТR) с ПС с допустима обща маса над 3,5 т, и за работодателите им, независимо от тяхната националност или от страната на регистрация на превозното средство. Законът не засяга превозите с автомобили до 3,5 т и самонаетите шофьори, но се прилага спрямо „всеки, който организира работата на самонаетите шофьори (включително тяхната собствена работа), при което лицето действа като работодател на други шофьори“.

Проверките на пътя, извършвани на френска територия от инспекторите (служители на министерството на транспорта, националната полиция, военната полиция и др.), определени в чл. L.3315-1 от Френския транспортен кодекс, се ограничават до условията, свързани с почивката, която се ползва в момента на проверката. Контролът не засяга условията, при които са протекли седмичните почивки, ползвани по-рано от 28 дни преди проверката.

Всяко констатирано от контролните органи присъствие на шофьора в превозното средство по време на нормалната му седмична почивка се счита за достатъчно доказателство за нарушение на чл. 8, ал. 8 от Регламент 561/2006/ЕО. Констатирането на изолиран случай на шофьор, ползващ нормалната си седмична почивка на борда на автомобила, при липса на други доказателства не е достатъчно, за да се приеме, че е налице фактически състав съгласно разпоредбите на чл.15 от френския закон. Едва при установени повтарящи се случаи, при които един и същи шофьор или шофьори от една и съща фирма ползват нормалните си седмични почивки в автомобилите, може да се породи съмнение, че работодателят не изпълнява задължението си да организира работата по начин, който да даде възможност на шофьорите да ползват тези почивки извън превозните средства.

Според действащото законодателство не се изисква представянето на допълнителни доказателства за това, че шофьорът е ползвал нормалната си седмична почивка извън ПС (фактура от хотел, от място в къмпинг и др.) Работодателите, които са обект на разследване, обаче имат право по собствено усмотрение и в съответствие с общите правила на наказателното право да представят доказателства или документи, с които да докажат невинността си по отношение на предявеното обвинение. Контролните органи и съдиите ще преценят тяхната състоятелност. Не се приема като доказателство за липса на вина от страна на работодателя обстоятелството, че шофьорът на своя глава е предпочел да ползва нормалната си седмична почивка на борда на превозното средство, нарушавайки указанията и инструкциите на работодателя си. Работодателят е длъжен освен да инструктира правилно шофьорите си, също така и да следи за спазването на дадените от него разпореждания и инструкции и в случай на констатиране на нарушение да предприеме всякакви подходящи законови мерки спрямо нарушителите, включително дисциплинарни такива.

Имайки предвид, че в съответствие с Регламент 561/2006 шофьорите трябва да разполагат свободно със своето време през почивки си, работодателите нямат право да им възлагат каквито и да било задачи или дейности по това време, включително наблюдаването на превозното средство и товара. Осигуряването на безопасно място и подходяща защита за превозното средство и товара по време на почивката на шофьора е задължение на работодателя.

Уточнения относно характеристиките на местата за почивка, които всеки работодател може и трябва да предостави на шофьорите си за ползване на нормалната им седмична почивка са дадени в членове 4228-26 до 4228-34 от френския Закон на труда:

- помещенията да не са за индустриално или търговско ползване;

- да се осигури жилищна площ от поне 6 м² и 15 м³ на човек и височина на помещенията от поне 190 см;

- да имат постоянна възможност за обмен на въздух - прозорци или други отваряеми прозрачни отвори с директен достъп навън;

- да могат лесно да се заключват и да имат свободен достъп;

- оборудването им да осигурява температура от поне 18º, да не е влажно и прекалено горещо;

- електрическите контакти да са по стандарт;

- всяка двойка да има самостоятелна стая;

- мебелировката да е в добро състояние и чиста;

- общите спални да се ползват само от хора от един и същи пол;

- да не се настаняват повече от 6 човека в стая;

- да се осигури поне 80 см разстояние от легло до легло;

- забранени са двуетажните легла;

- облицовките и настилките на пода и стените да могат да се поддържат лесно и да се подновяват при необходимост от хигиенна гледна точка;

- жилищата да бъдат чисти и хигиенични

- да се осигури по една мивка на трима човека с регулируема температура на водата, сапун и кърпи;

- в непосредствена близост до помещенията да има тоалетна и писоар.

При колективно настаняване работодателят е длъжен да представи предварителна декларация до префекта на съответния район в съответствие с разпоредбите на Закон 73-548 от 27.06.1973 г.

Предвидените една година затвор и 30 000 евро глоба са максималният размер на наказанията. Санкциите за конкретните случаи се определят от съда след извършено разследване и изслушване на засегнатата страна. Наказанията са „пропорционални и се налагат в съответствие с член 132-24 от Наказателния кодекс според обстоятелствата на извършване на нарушението и личността на извършителя“. Ефективна присъда лишаване от свобода се налага само като последна крайна мярка, когато тежестта на нарушението и личността на извършителя го налагат и когато всякаква друга мярка е очевидно неадекватна.

 

 

 

 

 

 

ЦЕНИ НА КАРНЕТИТЕ ТИР                                            

 
Във връзка с увеличения курс на швейцарския франк ръководството на АЕБТРИ проведе срещи с Международния съюз за автомобилен транспорт и със сродните асоциации. Беше постигнато споразумение, като ИРУ въведе временна мярка за отстъпка от стойността на карнетите ТИР.
     В резултат на предприетите действия от 16.02.2015 г. АЕБТРИ намалява цената на карнетите ТИР, както следва:
  4-листов карнет ТИР -  94 лв.;
  6-листов карнет ТИР - 124 лв.;
14-листов карнет ТИР - 162 лв.;
20-листов карнет ТИР - 165 лв.

 
Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози

Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) информира, че днес компетентните органи на Германия са направили официално съобщение, че Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози, извършвани от чуждестранни превозвачи, до изясняването на евентуално противоречие със законодателството на Европейския съюз (което се очаква да стане през лятото на 2015 г). Законът остава в сила за каботажните превози, както и за международните превози с товарен или разтоварен пункт на територията на Германия.

 

Нови цени (с ДДС) на доставяните от Швейцария материали, свързани с категоризацията на автобусите по Системата за международна класификация на автобусите за туризъм, в сила от 01.02.2015 г.:
-
табели - 96 лв.;
- стикер валидност - 48 лв.;
- удостоверение - 8,40 лв.

 

 
Скокът на швейцарския франк ще засегне цените на карнетите ТИР

 На финансовите пазари швейцарският франк от години поддържа реноме на традиционна “защитена зона” за инвеститорите. В разгара на дълговата криза в еврозоната през 2011 г. националната швейцарска банка въведе ограничение за стойността на франка от 1,20 спрямо еврото, за да спре поскъпването на националната си валута. Тогава еврото се обезценяваше, а поскъпващият франк се оказа сериозен проблем за швейцарските износители, които трябваше значително да понижат цените си, за да останат конкурентоспособни на международните пазари. Само допреди няколко дни ръководството на централна банка на Швейцария продължаваше да твърди, че наложеният лимит е основополагащ за паричната политика в алпийската държава. В края на миналата седмица обаче неочаквано ограничението бе премахнато и швейцарският франк буквално за часове поскъпна рязко спрямо единната европейска валута (с около 30 %) и долара (с около 25 %).
 АЕБТРИ извършва разплащанията по карнетите ТИР в швейцарски франкове, поради което курсът на швейцарския франк е от изключително значение. По принцип политиката на асоциацията е насочена към запазване на цените на карнетите възможно най-дълго, за да може превозвачите да планират разходите си дългосрочно. За съжаление при такава рязка промяна запазването им  е невъзможно. Във връзка с това УС на АЕБТРИ определи нови цени на карнетите  от 26.01.2015 г., както следва:
 Карнет ТИР - 14 листов: 172 лв
 Карнет ТИР - 6 листов:   134 лв
 Карнет ТИР - 4 листов:     98 лв.

Германия: Минимална работна заплата

На 19-и януари 2015 г. АЕБТРИ изпрати писмо до Европейската комисия по повод въведената в Германия минимална работна заплата, текста на което можете да изтеглите на български и на английски език.

Приканваме превозвачите да изразят несъгласието си с прилагането на тези разпоредби за международния автомобилен транспорт. За целта може да напишат писмо до компетентните еврокомисари, като който желае може да използва изцяло или частично следните текстове, които да допълни с аргументи от личната си практика:
- текст на български език;
- текст на английски език;
 
 или да попълнят формуляра на Европейската комисия за оплаквания, свързани с предполагаеми нарушения на правото на ЕС:
-
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_bg.htm;
 
-
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_en.htm
 
Възможно е да се изпрати писмо или да се попълни и изпрати формулярът и на български език, но ако го изпратите на английски, няма да се губи време за превод от служителите на ЕК.

* * * * * * *

   Напомняме на превозвачите, че от 1.1.2015 г. в Германия беше въведена минимална работна заплата от 8,50 евро на час. Компетентните власти в Германия прилагат изискванията на новия Закон за минималната заплата (Mindestlohngesetz) както спрямо немските, така и спрямо чуждестранните превозвачи, извършващи каботажни и/или международни превози до/от и транзит през територията на Германия.
 
Основни задължения на превозвачите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се избегнат предвидените изключително високи глоби:
    1. Към момента най-неотложното е да не се допуска влизането в Германия на шофьор на товарен автомобил или автобус, без за него да е изпратено съответното уведомление до немските митници. За целта се използва формуляр, който се намира на следния сайт:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
Формулярът, който трябва да използват превозвачите, може да бъде намерен в дясното меню на екрана в рубриката "Formulare zum Thema" под номер "033037 (mobil)". Той е в интерактивен pdf формат и се попълва директно онлайн. След това се разпечатва и се изпраща на факс: +49 (0) 221 964 870 в Bundesfinanzdirektion West, Кьолн преди началото на първия превоз на немска територия, т.е. може и в същия ден, но преди шофьорът да е влязъл в Германия.   Формулярът се състои от 2 страници и всички полета трябва да бъдат попълнени на немски език, като на страница 1 трябва да се положи подпис и под двете декларации!!! Като доказателство за навременно изпращане на формуляра трябва да се съхранява протоколът за изпратените съобщения от факс-апарата. Уведомлението може да съдържа всички превози за период до 6 месеца, независимо дали шофьорите ще бъдат през целия посочен период на немска територия или само през част от този период. Така че превозвачът може да изпрати списък с имената на всички свои шофьори, които евентуално ще извършват превози до/от, транзит през или в Германия, например през периода 30.01.2015 - 30.07.2015 г. и по този начин ще бъдат покрити всички превози между тези дати. Впоследствие при поискване трябва да бъдат изпратени документите за реално извършените превози. Не се изисква при превозите шофьорите да носят допълнителни документи, свързани с прилагането на този закон, а само документ за самоличност (паспорт или лична карта). При проверка на пътя по данните от документа за самоличност контролните органи ще проверяват дали са подадени изискващите се данни за съответния шофьор. Затова в уведомлението, което се подава, имената на шофьорите трябва да се изписват на латиница така, както са записани в документите им за самоличност.
    За улеснение на превозвачите предоставяме само с информативна цел неофициален превод на български език на формуляра:
- страница 1;
- страница 2.
 
Превозвачите на пътници и товари са освободени от задължението да уведомяват при настъпили промени в план-графика. 
 Неизпращане на формуляра или несвоевременното му изпращане, или изпращане на формуляр с неверни или непълни данни се счита за нарушение, което се санкционира с глоба до 30 000 евро. 
    2. Работодателят е длъжен да води записи за работното време на своите работници на немска територия най-късно до края на седмия календарен ден след деня, в който е извършена работата, и да съхранява тези записи най-малко 2 години.  Записите, които трябва да правят превозвачите, може да съдържат само продължителността на дневното работното време на шофьорите (без да се посочва начало и край на работното време). Прекъсванията, дневните и седмичните почивки не се включват - за тях не се водят записи и не се дължи минимална работна заплата.
    3. Работната заплата от най-малко 8,50 евро на час се дължи само за часовете, изработени на територията на Германия.
Тази заплата трябва да бъде платена най-късно в последния работен ден на банките от месеца след извършването на превоза.
   4. Превозвачите трябва да съхраняват на адреса, който са посочили във формуляра  (възможно е извън Германия), следните документи: трудовите договори на шофьорите, записите на работното им време, отчетите/начисленията на работните заплати, доказателствата за реално извършените плащания на заплатите. При поискване от немските компетентни органи тези документи, преведени на немски език, с данни за действително извършените превози през планирания период, както и за съответния им заявител (товародател/спедитор), трябва да се изпратят в Германия.
     5. Полезни контакти
     Създадени са информационни центрове, които да отговарят на различни въпроси по темата както към немското Министерство на труда и социалните въпроси (
https://www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/inhalt.html), така и към немските митници (https://www.zoll.de/EN/Service/Enquiries/enquiries_node.html).
      Горещ телефон за въпроси - Германия: от понеделник до четвъртък от 8:00 до 20:00 ч - +49 (0)30 60280028.

    

   

Белгия: Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) е получил следните отговори от белгийското министерство на транспорта за прилагането на практика на забраната за ползване на нормалната седмична почивка в превозните средства:

     1. Как точно трябва да се интерпретира разпоредбата: „задължителната нормална седмична почивка на борда на превозното средство в момента на проверката"? Ще се констатира нарушение, когато шофьорът прекарва целия период от 45 часа в кабината, или ще има някаква преценка от контролния орган? 
     Отговор: Когато при проверка на шофьор, който в момента ползва почивката си в превозното средство, бъде установено, че по данни на тахографа предишната му почивка е била намалена седмична почивка, се счита че шофьорът е в нарушение, тъй като след намалена седмична почивка той трябва да ползва нормална седмична почивка, а нейното ползване не е разрешено на борда на превозното средство.
    
2. Контролните органи ще оценяват ли нормалните седмични почивки, които са ползвани през 28-дневния контролен период, т.е. извън момента на проверката? Ще бъде ли изисквано доказателство за мястото, където е ползвана нормалната седмична почивка? Ако да, какви – фактури от хотел, декларации от приятели/ от семейството или други? Как контролните органи ще оценяват ситуациите, при които се представи удостоверение от работодателя за седмичната почивка на водача?
     Отговор: Ползването на нормалната седмична почивка на борда на превозното средство трябва да бъде констатирано от контролните органи. Нарушение може да бъде установено само по време на извършването му („in flagrante delicto”). Впоследствие контролните органи не могат да изискват доказателства, че шофьорът не е ползвал своята нормална седмична почивка на борда на превозното средство след. Удостоверение от работодателя няма да бъде изисквано в рамките на контрола на времето за почивка, ползвано на борда на превозното средство.
    
3. Как контролните органи ще действат в ситуация, когато има ръчно въведени данни в тахографа?
     Отговор: Практиките на контролиране няма да се променят по отношение на този въпрос.
    
4. Безопасността на движението може да бъде изложена на риск, ако за целите на контрола шофьорите бъдат притеснени, докато ползват седмичната си почивка. Как контролните органи ще гарантират, че няма да нарушат при проверката намалената седмична почивка на шофьора?
     Отговор:    Съгласно Регламент 561/2006 проверките са задължителни и целят прилагането на регламента. Те са наложени от европейския законодател, който е и автор на регламента, и се считат за необходими за постигане на поставените цели.
    
5. Сигурността на шофьора и товара също трябва да бъдат взети предвид – има опасност от нападения  или кражби в неосигурени зони.
     Отговор:  Съгласно Регламент 561/2006  „седмична почивка“ означава седмичен период, през който водачът може свободно да разполага със своето време и включва „нормална седмична почивка“ и „намалена седмична почивка“.
     От това определение произлиза, че ако през определен период от време шофьорът е отговорен за задачи като тази да осигури безопасността на превозното средство и неговия товар,  този период не може да бъде счетен като почивка, защото шофьорът не може свободно да разполага със своето време. Този период може да бъде описан като „период на разположение“ или дори „на друга работа“.
     Естествено човек може да разбере, че предприятията искат да защитят своите шофьори, товари и автомобили по най-добрия начин, на който са способни. Предприятията са свободни да организират превозите така, че разходите да бъдат намалени, доколкото са спазени нормативните изисквания. Превозите може да бъдат организирани така, че да не бъде извършено нарушение. Превозните средства може да бъдат паркирани в сигурни паркинги. Би било полезно да се повиши осведомеността на доставчиците на логистични услуги и мениджърите на инфраструктурата по този въпрос, така че сигурността в паркингите да бъде повишена в бъдеще.
     За сметка на това не е ясно как ползването на почивката в хотел може да навреди на сигурността на шофьора.
     Освен това има обучение, занимаващо се специално със защитата на шофьорите и товарите от насилие и кражби  в рамките на сертифицирането за професионална компетентност. Трябва също да се напомни, че в тази рамка мисията на публичните власти се простира, преди всичко върху социалната защита на шофьорите и повишаване на безопасността на движението по пътищата за всички участници в него.
    
6. Пратки, които се превозват на температурен режим – трябва да бъдат предпазени от неразрешено регулиране на температурата. Как контролните органи ще оценят ситуация, при която шофьорът ще трябва да напусне хотела, за да провери ремаркето, това ще бъде ли определено като прекъсване на почивката?
     Отговор: Фактически този въпрос, както и предишният, не засяга белгийската мярка, а общото прилагане на Регламент 561/2006. Регламентът не предвижда шофьорът да прекъсва почивката си, за да гарантира сигурността на товара. Регламентът определя, че почивка е налице, когато шофьорът свободно разполага със своето време, което не е така, когато той е отговорен да наглежда товара. Би било полезно да се повиши осведомеността на доставчиците на логистични услуги и мениджърите на инфраструктурата по този въпрос, така че сигурността и обслужването в паркингите да бъдат подобрени в бъдеще. (Виж и т. 5)
    
7. Ако в повечето случаи чуждестранни автомобили ще бъдат обект на тези проверки,  има опасност от дискриминация. Как ще бъдат проверявани или избирани превозните средства?
     Отговор:  Мярката се прилага за всички шофьори, ползващи нормална седмична почивка на белгийска територия. Затова няма абсолютно никаква дискриминация, основана на националността на шофьора или предприятието.
Проверките на пътя не са насочени въз основа на регистрационните номера, а на категориите превози в зависимост от присъщото им ниво на риска.

 

 

   

 

 Допълнителната информация във връзка със забраната за ползване на  нормалната седмична почивка в автомобила:

 

1. Информация, предоставена от френската асоциация на превозвачите FNTR, резюмираща основните елементи на новия закон във Франция, насочен срещу "социалния дъмпинг и нелоялната социална конкуренция".

 

2. Писмо на Европейската комисия до Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU)


 

 Франция санкционира ползването на нормалните седмични почивки на борда на ПС

     На 11 юли 2014 г. във Франция е обнародван закон, съгласно който превозвач, който не създаде условия шофьорите му да ползват нормалните седмични почивки извън кабината на автомобила, се санкционира с една година затвор и глоба в размер на 30 000 евро. Законът е влязъл в сила на 12 юли 2014 г. До момента няма допълнителна информация как ще се извършва контролът и как ще се прилагат санкциите.

Мерки срещу ползването на нормалната седмична почивка
в превозното средство

     Както вече съобщихме, с Кралски указ от 19 юни 2014 г. Белгия въведе глоба от 1800 евро, ако водач ползва нормалната си седмична почивка в автомобила. На 6 май 2014 г. френският сенат одобри законопроект № 397 от 2013 г., в който се предвижда въвеждането на такава забрана и във Франция със заложена глоба при нарушение до 30 000 евро и 1 година лишаване от свобода.
     АЕБТРИ полага усилия както да следи развитието на случая, така и да защити интересите на българските международни превозвачи. На 02.06.2014 г. асоциацията изпрати писмо до ИА "Автомобилна администрация", с което обърна внимание на българските компетентни органи към проблема, който засяга всички български транспортни фирми, извършващи международни превози на територията на ЕС, и помоли за тяхната намеса за защита на интересите на превозвачите.  АЕБТРИ представи становището си срещу тези мерки и негативните последици от тях за сектора в рамките на Конференцията на Euro Contrôle Route (ECR), проведена в София на 18 юни 2014 г. Представител на АЕБТРИ постави въпроса и на заседанието на Комитета за социален диалог в сектор автомобилен транспорт на ЕС, състояло се в Брюксел на на 4 юли  2014  г. с искане за получаване на конкретна информация за извършването на контрола на забраната, която вече е в сила в Белгия - дали се контролира само в момента на проверката или за предходните 28 дни, какво доказателство трябва да се представя, има ли достатъчно и кои са подходящите паркинги в засегнатите страни и т.н. На 7 юли АЕБТРИ изпрати
официално писмо до Сим Калас, зам.-председател и комисар по транспорта на ЕС, изразявайки аргументирано категорично несъгласие с подобно тълкуване и прилагане на регламента и настоявайки за спешни  мерки за  спиране на опитите за разширяване на обхвата на регламента на национално ниво и въвеждане на правила и санкции с пагубни последици за автомобилния транспорт.  
    По последни данни френският законопроект, въвеждащ забрана за ползването на нормалната почивка на водачите  в автомобилите, още не е приет. След приемането му има голяма вероятност законът да бъде предаден на Конституционния съд, което би могло да забави влизането му в сила. Френските контролни органи в автомобилния транспорт не разполагат или разполагат с много ограничена информация относно тази инициатива. Като цяло те възнамеряват да насочат проверките към автотранспортни предприятия, които планират превозите си по начин, при който прекарването на нормалните седмични в кабината на автомобила е неизбежно за водача му. Към този момент е неясно как това би се  прилагало на практика към чуждестранните превозни средства, извършващи превози на френска територия. Европейската комисия (ЕК) е инициирала процедура срещу Франция по проекта EU Pilot (изискване за предоставяне в съкратени срокове на предварителна информация преди да започне процедура за нарушение съгласно чл. 258 от ДФЕС) във връзка с пропорционалността на предвижданите санкции, като е изискала от френските компетентни органи да представят информация за подготвяните мерки и обосновка на предложените тежки санкции. 
    Секретариатът на ИРУ е влязъл във връзка с белгийското министерство на транспорта, откъдето са дали указание по отношение на процедурата по санкциониране на нарушителите. Потвърдено е, че глобата на мястото на откриване на нарушението е 1800 евро. В случай че тя не се заплати незабавно, контролните органи могат да блокират превозното средство, да изискат подлежащ на възстановяване депозит или, ако глобата не бъде заплатена в срок от 96 часа, да конфискуват превозното средство. При това положение може да се заведе съдебно дело, като при решение за виновност глобата може да достигне 60 000 евро.  Освен това на 12 юни 2014 г. Сeкретариатът на ИРУ е изпратил официално искане до Генерална дирекция "Мобилност и транспорт" на ЕК за правно становище по прилагането на чл. 8, т. 8 от Регламент 561/2014 г.: "По желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.", което досега не е получено.
     ИА "Автомобилна администрация" е протестирала срещу мерките за забрана за ползване на нормалната седмична почивка на борда на автомобила и е поискала конкретна информация за извършването на контрола в Белгия на заседанието на Комитета по автомобилен транспорт към ЕК, състояло се на 30.06.2014 г. в Брюксел. Представителят на белгийските компетентни органи е обяснил, че проверки се извършват само на място в автомобилите по време на ползването на почивките на водачите, а допълнителни документи не се изискват. В последствие тази информация е потвърдена и по имейл. Протоколът от заседанието още не публикуван.
АЕБТРИ ще продължава да следи развитието на събитията и своевременно ще уведомява превозвачите за настъпили изменения.

Представяне на книгата "Всеки живот си заслужава"

 

 

     На 22 май 2014 г. от 11 ч в Гранд хотел „София” беше представена книгата „Всеки живот си заслужава” – сборник от изказвания на специалисти по безопасност на движението по пътищата, артисти, спортисти и певци в предаването „Споделена отговорност” на радио „Фокус”. Съставители са инж. Алекси Кесяков, секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП) и инж. Койчо Русев, член на УС на АЕБТРИ и председател на Съюза на организациите в автомобилния транспорт и Националната транспорта камара.
    Зам.-министър Йордан Грамов прочете поздравителен адрес към съставителите и издателите от зам.-министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП Цветлин Йовчев. Приветствие отправи и зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев. Владимир Тодоров – председател на Българска асоциация на пострадали при катастрофи, връчи грамоти за изключителен принос към безопасността на движение по пътищата на двамата съставители и издателите – АЕБТРИ и агенция “Фокус”.
    Сред присъстващите бяха дългогодишни радетели за подобряване на безопасността на движението: бившият транспортен министър инж. Кирил Ерменков, председателят на “Българския червен кръст” Христо Григоров, Георги Петърнейчев – председател на УС на АЕБТРИ, Алекси Стратиев – експерт по безопасността на движението и бивш началник на отдел „Пътна полиция”, главен комисар Антон Антонов – началник отдел „Пътна полиция”, изпълнителният директор на „Автомобилна администрация” Димитър Ганев, автори на включените в книгата коментари и др.
 

 

Среща между АЕБТРИ и OFAE

 

 

    На 21 февруари 2014 г. в Солун се проведе среща между ръководствата на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Гръцката федерация за международен автомобилен транспорт (OFAE). Делегацията на АЕБТРИ бе водена от председателя на Управителния съвет Георги Петърнейчев, а делегацията на OFAE – от президента на организацията Апостолос Кенанидис. Обменена беше информация за превозите под покритието на карнети ТИР, както и за проблемите, които срещат превозвачите от двете страни при извършване на международни превози на товари. АЕБТРИ запозна гръцките си колеги с инициативата за създаване на Балкански транспортен форум, която беше приветствана и подкрепена от президента на OFAE. Двете организации се договориха да си сътрудничат по-тясно и да провеждат съвместни заседания два пъти годишно с цел разглеждане на въпроси от взаимен интерес и трайно разрешаване на проблемите на превозвачите.
 

Среща между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Асоциацията на международните превозвачи на Турция (UND)

 

 

    На 13.02.2014 г. в централата на UND в гр.Истанбул се проведе съвместно заседание на АЕБТРИ и UND в следствие на предложението на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ), г-н Умберто де Прето за организиране на двустранна среща. Делегациите бяха водени от председателите на управителните съвети на двете асоциации.
    Участниците отбелязаха дългогодишното добро сътрудничество между двете организации, както и при дейността им в рамките на IRU и BSEC-URTA, като предвид настоящата ситуация подчертаха необходимостта от подобряване на комуникацията между тях. Делегациите обсъдиха политиките на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии на Република България и Министерството на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Република Турция относно действащия разрешителен режим в областта на автомобилните превози на товари. Предвид възникналата ситуация с обмена на разрешителните между България и Турция и исканията на превозвачите двете делегации се съгласиха, че е възможно да бъдат започнати разговори в посока на либерализация на превозите.
    По искане на АЕБТРИ бяха обсъдени възможностите за разрешаване на проблема, свързан с определянето на вида на превозите от страна на турските контролни органи въз основа на фактурата, която не е транспортен документ.
    С цел укрепване на сътрудничеството и избягване на подобни ситуации в бъдеще АЕБТРИ и UND се договориха да провеждат съвместни заседания на всеки шест месеца, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес. Решено беше с цел да съдействат на компетентните органи асоциациите да ги информират за резултатите от проведените двустранни срещи, както и да се осъществява незабавен директен контакт по телефона за разрешаване на спешни случаи и проблеми на български и турски превозвачи.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Управителния съвет (УС) на Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ),
приета на извънредно заседание, проведено на 10.02.2014 г.

 

Като взе предвид                                                                 
 

създалата се обстановка на граничните пунктове с Република Турция в резултат на обезсилването на 15 хиляди разрешителни, изпратени от България на Република Турция за 2014 г.
 

огромните загуби, които търпят българските превозвачи, 

 

писмото на генералния секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) до турската и българската асоциации за международни превози,
 

липсата на отговор от турската страна на искането на АЕБТРИ за незабавна среща,
 

изразената готовност за протест и блокиране на граничните пунктове от страна на малките превозвачи,

 липсата на информация за обезсилване на разрешителните от страна на ИА “Автомобилна администрация”, в резултат на което стотици автомобили са блокирани повече от 10 дни на границата,
 

сигналите за нарушения диалог с браншовите организации от страна на ИА “Автомобилна администрация”, заместен с разговори директно с фирми

 

УС на АЕБТРИ

 

информира генералния секретар на ИРУ, че все още няма реакция от турската асоциация за спешна среща, а на пунктовете са блокирани стотици български и турски превозвачи повече от 10 дни;

предлага на Министъра на транспорта, информационните техно-логии и съобщенията да потърси отговорност от виновните за неин-формирането на браншовите организации (своевременно) в т.ч. и АЕБТРИ за предупреждението от турската администрация да обяви невалидност на дадените разрешителни (в резултат на което са бло-кирани стотици автомобили на границата), както и за нарушения диа-лог с национално признатите браншови организации и директните обсъждания на проблемите с отделни фирми;

изразява недоумение, че до момента все още не са решени проблемите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителните от Международния транс-портен форум и не са предприети мерки спрямо турските митнически власти, нарушаващи правилата на ЕКМТ/СЕМТ;

заявява, че не е в състояние да повлияе на превозвачите, които са в готовност за протест и блокиране на границата;


счита, че не е достатъчна активността на автомобилните админи-страции за своевременно определяне на квотите разрешителни през следващите години;


настоява двете страни да разгледат и решат напълно да се либерализира режимът на автомобилните превози. С участието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да се проведе спешна среща с правителството днес, 10.02.2014 г. за информиране за състоянието и готовността целият бранш да се присъедини към протестите, ако не се вземат спешни мерки.

   

 

 


Снимка:www.prezident.bg

От 2 до 4 декември 2013 г. на посещение в България бе новият генерален секретар на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) – Женева, Умберто де Прето. Той беше приет от президента на Република България – Росен Плевнелиев, с когото обсъдиха значението на автомобилния транспорт за развитието на съвременните логистични процеси и икономиката като цяло. Дискутирана беше необходимостта от държавна подкрепа за сектора, включително чрез изграждането и поддържането на модерна пътна инфраструктура.
Г-н де Прето посети и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Данаил Папазов, с когото бяха проведени разговори по актуални въпроси в областта на развитието на автомобилните превози. На срещата бе подписан тристранен Меморандум за разбирателство за изграждане на сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт между МТИТС, АЕБТРИ и ИРУ.
Генералният секретар на ИРУ беше приет също така от директора на Агенция “Митници” – Павел Тонев, с когото бяха проведени разговори от взаимен интерес, свързани с режима ТИР, включително във връзка с актуалната информация за прилагането на Конвенцията ТИР в Русия.
Във всички срещи взеха участие и Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет и Пламен Цалков, генерален директор на АЕБТРИ.


Снимка:www.mtitc.government.bg

 

 

Предварителна декларация на данните от карнета ТИР посредством Интернет

 

Към 6 януари 2015 г. безплатният програмен продукт на ИРУ TIR-EPD (TIR Electronic Pre-Declaration) за предварителна декларация на данните от карнета ТИР посредством Интернет може да се прилага за превози с отправен или входен пункт в ЕС в Афганистан, България, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Грузия, Гърция, Естония, Иран, Италия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Руската Федерация, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Узбекистан Украйна Унгария, Финландия, Франция, Хървания и Чехия.

 

 

 

***   ***   ***  
Препоръки за титулярите на карнети ТИР на ИРУ относно възможното прилагане на Решение № 01-11/28474 от 4 юли 2013 г. на Федералната митническа служба на Руската федерация (ФМС на РФ), налагащо предоставянето на допълнителни гаранции при превози под покритието на карнети ТИР
-
Препоръки
- Образец на заявление

***   ***   ***  
Допълнително обезпечение при превози под покритието на карнети ТИР в Русия

                             

 

 
IRU website TIF website